Ochrana osobných údajov

E-shop
 

SRI LAN TEA


Názov spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.


Sídlo spoločnosti


SRI LAN TEA, s.r.o.

Hlavná 149/67, 12345 Klin


Fakturačné údaje
 

IČO 53502825

DIČ 2121394451

IČ DPH: SK2121394451

 


Informácie

Informácie o tovare, vrátane cien jednotlivého tovaru, jeho vlastnosti a štruktúry sú záväzné. Ceny tovaru sú uvedene vrátane dane z pridanej hodnotya všetkých poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny tovaru sú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazovane v našom e-shope.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedene v našich obchodných podmienkach.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov (internetové pripojenie, telefónne hovory) pri objednávaní tovaru a uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov si hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou a uzavretie zmluvy v inej ako písomnej forme, nie je prijatím ponuky a nemá právne účinky. Fotografie tovaru uvedeného na našom e-shope zodpovedajú predávanému tovaru.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci realizuje objednávku tovaru cez náš e-shop nasledovne:

•    Vyplnením objednávkového formulára; bez registrácie
•    Pomocou zákazníckeho účtu; po predchádzajúcej registrácii.

Pre úspešné dokončenie objednávky, je potrebne vyplniť druh a počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Kupujúci je povinný vyplniť všetky povinne údaje v objednávkovom formulári a zároveň potvrdiť, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Po obdŕžaní objednávky, bude kupujúcemu automaticky zaslane potvrdenie o obdŕžaní objednávky na vyplnenú e-mailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie obsahuje obchodne podmienky predávajúceho a nepovažuje sa za záväzné uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda platnosťaž po prijatí objednávky predávajúcim a následným oznámením o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že predávajúci nie je schopný splniť všetky požiadavky uvedene v objednávke, zašle kupujúcemu pozmenenú ponuku, ktorá sa považujeza pozmenený návrh kúpnej zmluvy. Pozmenený návrh kúpnej zmluvy sa považuje za uzatvorený potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky na našu e-mailovú adresu.

Všetky objednávky potvrdene predávajúcim sa považujú za záväzné.

V prípade zjavnej technickej chyby na našom e-shope (chybne uvedenie tovaru alebo jeho množstva, priebeh objednávky), je povinný predávajúci najneskôr do dvoch pracovných dni informovať kupujúceho o chybe a zároveň, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu a to ani v prípade, že kupujúci už obdŕžal automatické potvrdenie objednávky.

Predávajúci následne pošle kupujúcemu pozmenenú ponuku a návrh kúpnej zmluvy. Pozmenený návrh kúpnej zmluvy sa považuje za uzatvorený potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky na našu e-mailovú adresu.

Zákaznícky účet

Kupujúci ma možnosť registrácie na našom e-shope, na základe ktorého môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu a realizovať objednávky tovaru. Pri registrácii je kupujúci povinný uvádzať pravdivé údaje, keďže predávajúci ich pri vybavovaní objednávok považuje za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je chránený užívateľským menom a heslom.

Predávajúci nie je zodpovedný za pripadne zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť zákaznícky účet a to najmä v prípade, ak daný zákaznícky účet zostava dlhodobo nevyužívaný.

Platobné podmienky

Kupujúci uhrádza cenu tovaru a náklady spojene s dodaním tovaru na základe uzavretej kúpnej zmluvy nasledovne:
•    Platobnou kartou,
•    Prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
•    Dobierkou v hotovosti; za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra.

Pri prevode na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány, je záväzok kupujúceho splnený po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho. Predávajúci nikdy vopred nepožaduje zálohu, ci inú obdobnú platbu od kupujúceho.

Dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim pri tvorení objednávky, alebo prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil pri objednávke.

Náklady na dodanie tovaru sú uvedene v objednávke kupujúceho a taktiež v potvrdení objednávky predávajúcim na zadanú e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci je následne povinný prevziať tovar na mieste určenom v objednávke. V prípade, že kupujúci nie je schopný prevziať tovar a z týchto dôvodov je nutne doručovať tovar opakovane, je za náklady spojene s opakovaným doručením tovaru kupujúci.

Po doručení tovaru od prepravcu a následnom prevzatí, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade ak kupujúci spozoruje akékoľvek porušenie tovaru, je toto zistenie povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a nie je povinný takúto zásielku od prepravcu prebrať.

Predávajúci je povinný vystaviť daňový doklad a následne tento daňový doklad odoslať na e-mailovú adresu, zadanú kupujúcim v objednávke.

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po zaplatení celej kúpnej sumy za tovar, vrátane nákladov za dodanie tovaru. Zodpovednosť za poškodenie, ci stratu tovaru prechádza na kupujúceho po prevzatí tovaru alebo v momente, keď si kupujúci nesplnil povinnosť prevziať tovar, čim porušil podmienky kúpnej zmluvy.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dni od prevzatia tovaru, alebo poslednej časti tovaru podľa danej objednávky, bez rozdielu na spôsob prevzatia tovaru a vykonanej platby.

Kupujúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a kedykoľvek v lehote pred dodaním tovaru.

Kupujúci ma právo neuvádzať dôvod, pre ktorý od kúpnej zmluvy odstupuje.

Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru, vrátane nákladov na doručenie do 14 dni od odstúpenia od zmluvy, rovnakým spôsobom ako predávajúci platbu obdržal a to až v momente keď bude daný tovar doručený naspäť k predávajúcemu bez poškodení, neopotrebovaný a neznečistený.  

V prípade, ak je vrátený tovar poškodený kupujúcim, predávajúci ma právo uplatnenia náhrady zníženia hodnoty tovaru a môže ho započítať na vrátenú sumu kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ktorej predmetom je:
1.    a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

1.    b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému
môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

1.    c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného             spotrebiteľa,

1.    d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
1.    e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Pre správne dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný odoslať akékoľvek vyhlásenie s uvedením vôle odstúpiť od konkrétnej kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci je následne potvrdí prijatie formulára na odstúpenie.

Ak kupujúci zvoli iný, než najlacnejší spôsob doručenia tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru a to v lehote do 14 dni od uzavretia kúpnej zmluvy.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru vzniknuté do momentu prevzatia tovaru kupujúcim a zároveň zodpovedá za to, že do momentu prevzatia tovaru:
•    Tovar zodpovedá vlastnostiam, ktoré si strany dohodli v kúpnej zmluve,
•    Tovar zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza na svojom e-shope,
•    Tovar zodpovedá uvedenou kvalitou, vlastnosťami a prevedením,
•    Tovar zodpovedá uvedenému množstvu, miere a hmotnosti.

Predávajúci je zodpovedný za vady vzniknuté u spotrebného tovaru v lehote 24 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade, ak je na tovare, jeho obale, alebo na inom obdobnom neoddeliteľnom informačnom štítku uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke na akosť. Záruka za akosť zároveň zaväzuje predávajúceho, že daný tovar je po dobu určenú spôsobilý na použitie a že si zachová obvykle vlastnosti.

V prípade vyskytnutia vady na tovare, ma kupujúci právo predložiť predávajúcemu reklamáciu a požadovať výmenu tovaru za novy, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady a ak ma tovar podstatnú vadu. Podstatnou vadou sa rozumie taká vada, pri ktorej strana porušujúca zmluvu vedela a druha strana by v takomto prípade zmluvu neuzavrela.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, kupujúci môže požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci je povinný e-mailovou formou kupujúceho informovať  o výsledku reklamácie najneskôr do 7 dni od prijatia podnetu na reklamáciu.

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých v objednávke je predávajúci. Všetky informácie sú dôverné. Údaje od kupujúceho nebudeme nijako rozširovať a budú použité za účelom plnenia predmetu zmluvy, okrem e-mailovej adresy, na ktorú kupujúcemu môžu byt zasielane obchodne oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon. Kupujúci ma právo tuto možnosť odmietnuť. Obchodne oznámenia sa môžu tykať iba tovaru so súvisom alebo podobnosťou z predchádzajúcej objednávky. Kupujúci ma možnosť tieto oznámenia kedykoľvek zrušiť.

Predávajúci spracuje a uchová všetky osobne údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, obecne nariadenie o ochrane osobných údajov, jeho osobne údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 pism. B) GDPR plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Predávajúci ma podľa §35 zákona o dani z pridanej hodnoty (c.235/2004), povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uzatvorila kúpna zmluva.

Riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk/sk,Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Záverečné ustanovenie

Všetky dohody, zmluva a otázky súvisiace medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Autorské práva k web-stránkam, jeho obsahu, vrátane fotiek, grafik, ochranných známok, loga a všetkého obsahu patria výlučne predávajúcemu.Je zakázané ich akýmkoľvek spôsobom kopírovať, upravovať a ďalej rozširovať bez súhlasu predávajúceho.

Tieto obchodne podmienky nadobúdajú platnosť od 1.1.2022.

Kontaktné informácie

Potrebujete sa
s nami spojiť?

+421 902 656 326  |  +421 951 015 754